Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
VE
ONAY FORMU

I-BİLGİLENDİRME
Bullekon.com olarak, gerek web sitemiz kullanılırken, gerekse başka yollarla
tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem
vermekteyiz. Bu kapsamda kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin
korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında tüm
müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 7 Nisan 2016 tarihinde
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’da kişisel verilerin işlenmesinde
uyulması gereken genel ilkeler, kişisel verilerin işlenmesinin şartları ve veri sahiplerinin
hakları gibi hususlar yer düzenlenmektedir. Kanun, amacını “kişisel verilerin işlenmesinde
başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
düzenlemek” olarak belirtmektedir.
Kanun hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz,
özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere Veri Sorumlusu sıfatıyla Bullekon.com
tarafından işlenebilecektir.
“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
1-TANIM ve KISALTMALAR
Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb.
kısaca açıklanır.
Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür
iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen
onay.
Anonim Hale Getirme :Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesidir.
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri :Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi, veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri
sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel
kişi.
KVK Kurulu :Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK Kurumu :Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Kanun :7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN İŞLİYORUZ ve HUKUKİ GEREKÇESİ NEDİR?
Bullekon.com tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak
ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla
ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki
yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve
taahhütlerinin yerine getirilmesi; Bullekon.com dan talep ettiğiniz her türlü hizmete ilişkin
sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda)
düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak
sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Bullekon.com
tarafından işlenmektedir.
3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR ve KİMLERE AKTARILIYOR?
Bullekon.com mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi
kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek,
devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
Web sitesi üzerinden cevaplamış olduğunuz anketlerin sonuçlarının iletilmesi, web
sitesine eklenmiş yazı ve içeriklerin bilgilendirilme maili gönderimi, Bullekon.com hakkında
bilgilendirme maili önderimi, Bullekon.com dan satın alınmış eğitim programlarını satın alan
kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili
müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik
(internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili
maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi
verebilmek, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi
alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında
müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak,
web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde
kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda
anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler
düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri
sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili
müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine
getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
Bullekon.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin
rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Bullekon.com tarafından işlenmektedir.
Bullekon.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü
çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen
amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak,
işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
Bullekon.com günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla
topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Bullekon.com size
özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini
size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme
bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
Bullekon.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya
farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü
taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği
ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep
etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar,
diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere,
dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Bullekon.com
tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da
proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve
kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.
4-KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.
1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme: Kişisel verileri dürüstlük kurallarına
uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.
2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama: İşlenen verilerin
doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız.
Kişisel Veri Sahibi’ne de mevcut verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki
hataları düzeltmesi için bize başvurulmasına olanak sunarız.
3.Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: Bullekon.com olarak kişisel verileri; kapsamı
ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde
faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.
4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Kişisel verileri
açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili
olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız.
Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya
işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.
5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz
süresince kişisel verilerin saklanması: Mevzuattaki bir çok düzenleme kişisel verilerin belirli
bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili
mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar
saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan
kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda belirtilen amaçlarla ve yasal mevzuata uygun olarak Kişisel Verileriniz ,
doğrudan ilgilisinden toplanabileceği gibi; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çağrı merkezi,
internet sitesi, dijital kanallar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı
veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen kullanılacak otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yurt içi/ yurt dışı iş birliği içinde
bulunan kurum ve kuruluşlar, bankalar ve kredi kuruluşları, anlaşmalı servisler, resmi
kurumlar, diğer 3. Kişiler vasıtasıyla, çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.
Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabiliyoruz?
İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerezlerde
saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, internet sitemizde geçirilen
süre ve internet sitemizi ziyaretinizin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret ettiğiniz
siteler yer alabilir. Internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ile
paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size
iletilecektir.
6- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize
Bullekon.com Veri Sahibi Başvuru Formu ile başvurarak kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen
şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme,
6. Aktarıldığı 3. kişilere Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.
İletişim Bilgileri :
Bullekon.com
E Mail: trbullekon@gmail.com
7-VERİ SORUMLUSU BİLGİLENDİRMESİ
Yukarıda bilgilendirmeyi yayınlanan Bullekon.com olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacağız
ve işleyeceğiz. Bullekon.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi de, yasal altyapı
sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, Bullekon.com uzantılı
web adresinde bilahare duyurulacaktır.
8- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ticari elektronik ileti;
telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler,
elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda
gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder.
Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu
onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri
zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu
kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir
gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek her
zaman reddedebilirsiniz.
II- KİŞİSEL VERİLERE VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE DAİR AÇIK ONAY
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını işbu
bilgilendirme beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4.
maddesi’nin ( c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu
şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Bullekon.com
tarafından işbu form, internet siteleriniz, üyelik kayıtları, dijital pazarlama ve çağrı merkezi,
sosyal medya, organizatörleriniz, tedarikçileriniz, iş ortaklarınız ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere her türlü kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile; kişisel
ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden
düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda
öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde
Bullekon.com ile faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız,
program/hizmet ortağı kuruluşlarla, aracı hizmet sağlayıcılarla, sosyal medya kuruluşları,
sosyal ağ kuruluşları (facebook ve diğer), yurtiçi / yurtdışı kuruluşları, kanunen yükümlü
olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına bu suretle işlenmesine, konu
hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile
onay veriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

close

Hiç Bir Gelişmeyi KAÇIRMAYIN!

Bullekon Yayınlarından ve diğer kampanyalarımızdan ilk sizin haberiniz olsun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.